Gestió Pública


Racionalització i simplificació de processos i procediments (diagnosi i pla d'acció)

Protocols

Elaboració de Relació de Llocs de Treball

Elaboració de bases de selecció i provisió de llocs de treball

Elaboració de manuals

Expedients administratius i normativa interna de l'administració

Elaboració de plecs de clàusules

Elaboració d'informes i propostes de resolució de recursos administratius

Disseny

Gestió i organització de serveis públics

Elaboració de plans de millora

Formació a mida i assessorament en l'àmbit de la gestió pública

Igualtat de Gènere


Diagnosi i plans d'igualtat de l'organització i el territori

Auditories de gènere

Llenguatge no sexista (revisions de textos i guies)

Manuals d'igualtat

Formació a mida en l'àmbit de la igualtat

Assessorament en l'àmbit de la implementació de la igualtat a les organitzacions

Protocols d'assetjament

Dimanització Comunitària


Dinamització de col·lectius

Processos de participació ciutadana

Formació a mida i assessorament en l'àmbit de la dinamització comunitària